مدیریت و مشاوره‌طرح‌های مخابراتی و انفورماتیکی

moshavereh.jpeg

 

 
در دنياي رقابتي امروز اتمام پروژه ها در زمان، هزينه و محدوده مورد نظر و با كيفيت مورد انتظار كارفرما، از اهميت فراواني درتحقق اهداف استراتژيك سازمان ها برخوردار است و از اين روست كه مديريت پروژه و پياده سازي جوانب مرتبط با آن به عنوان محوري ترين عنصر در افزايش كارآيي و اثربخشي پروژه هاي اجرا شده توسط پرداز اطلاع رسان شناخته مي شود.

خدمات مدیریتی:
مديريت طرح

    تهيه گزارش هاي توجيه فني و اقتصادي طرح ها

    مديرت اجراي پروژه ها به روش هاي EPC و يا MC

    طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت پروژه

    طراحي و استقرار نظام هاي يكپارچه مديريت

    طراحي و استقرار نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه ها و تهيه رويه هاو دستورالعمل هاي عملياتي و مديريتي پروژه ها

    استاندارد سازي سيستم هاي مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

    پياده سازي سيستم جامع مديريت پروژه Expedition Primavera و Enterprise Primavera

مديريت پروژه ها

    برنامه ريزي؛زمان بندي و كنترل پروژه

    مديريت مهندسي پروژه ها و مديريت تداركات كالا

    مديريت اجرا و نصب پروژه ها

    مديريت هزينه ها

خدمات مشاوره ای:
- طراحی شبکه های نسل جدید مخابراتی
- طراحی مراکز داده ها
- طراحی سیستم های نرم افزاری شبکه محور
- طراحی سیستم های امن جهت استفاده در شبکه ها، مراکز داده و نرم افزار های شبکه محور
- طراحی شبکه های دفاعی و نظامی پیشرفته
- طراحی شبکه های هسته و دسترسی
- طراحی و پیاده سازی شبکه در جهت پشتیبانی از سرویس های مخابراتی پیشرفته
- طراحی شبکه های دسترسی پهن باند بیسیم
- طراحی شبکه های انتقال نوری
- تهیه طرح های جامع مخابرتی
- ارزیابی اقتصادی و فنی طرح های مخابراتی
- تخمین ترافیک و پیشبینی نیازمندی های آتی