طراحی و پیاده سازی وبگاه پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی واحد تهران توسط شرکت پیشگامان محتواگستر

وبگاه پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) واحد تهران توسط تیم طراحی و تولید محتوا شرکت پیشگامان محتوا گستر طراحی و پیاده سازی شد.
این وبگاه به ادرس www.pardis.khu.ac.ir در راستای همکاری شرکت پیشگامان محتوا گستر با مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور ایجاد گردیده است.

دسته: