خدمات مشاوره جهت بررسی فنی و اقتصادی خدمات ارزیابی امنیتی محصولات

با توجه به الزام اقدام سوم از راهبرد دوم و اقدام دوم و چهارم از راهبرد چهارم در سند افتا و وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایران در طرح حمایت، ارزیابی و در راستای اجرای برنامه‌ی سازمان در خصوص اعتبار سنجی و صدور مجوز برای محصولات افتا این سفارش برای پروژه تدوین جامع ضوابط، دستورالعمل‌ها، فرآیند‌ها و ارزیابی محصولات افتا تعریف شده است و ازآنجاکه فرایند ساماندهی و صدور گواهی فعالیت آزمایشگاه‌های این حوزه با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا در حال انجام است لذا جهت تکمیل این فرآیند نیاز است تا فرآیند اتخاذ تعرفه جهت یکسان‌سازی هزینه خدمات آزمایشگاه‌ها تدوین و ابلاغ گردد؛ که در این پروژه به این نیاز پاسخ داده می‌شود