خدمات مشاوره تدوین شرح خدمات زیر پروژه‌های نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات

تحقق اهداف امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در این شبکه ملی اطلاعات مستلزم تدوین یک نظام جامع است که دربرگیرنده کلیه وجوه و اقدامات مرتبط با چرخه حیات آن است. لذا نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات در راستای ایجاد شبکه‌ای امن و پایدار به‌منظور ارائه خدمات مطمئن و کارآمد، جلوگیری از اتلاف منابع و هزینه‌ها، جلب اعتماد مردم جهت دسترسی و به‌کارگیری از منابع شبکه ملی اطلاعات و برقراری ارتباطات امن دستگاهی تدوین گردیده است. این نظام دارای هفت رکن اساسی و محوری است که وظایف و نقش‌های هریک از ارکان و مجری و دستگاه مربوطه در بخش‌های مرتبط به هر رکن مشخص گردیده است؛ که هر یک از ارکان اشاره‌شده در نظام به بررسی قلمرو‌های اساسی و مهم امنیت در شبکه ملی امنیت در شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های مربوطه و ذینفعان آن در حوزه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی. مدیریت پشتیبانی فنی امنیتی قوانین و مقررات و اعتبارسنجی، آموزش و آگاهی بخشی، نظارت و پایش، حمایت از مشتری و تحقیق و توسعه می‌پردازد.