تهیه پروپزال و RFP برای طرح‌های مخابراتی و انفورماتیکی

rfp.jpeg

 

 
در راستای تدوین و نهایی سازی اسناد مناقصات خدمات زیر از سوی شرکت پیشگامان محتوی گستر قابل ارائه است:
- ارزیابی نیازمندی ها
- تهیه RFP فنی
- تحلیل و ارزیابی RFP
- تکمیل RFP و آماده سازی جهت ارائه به پیشنهاد دهندگان
- امتیازدهی و ارزیابی
- تحلیل هزینه
- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ جهت پیشنهاد دهندگان